فرمهای جذب و پذیرش

  • در صورتی که:

در مراحل اولیه تولید محصول و یا تدوین دانش فنی برای تولید محصول خود هستید و درخواست پذیرش و بهره مندی از حمایتهای مادی و معنوی و همچنین استقرار در مرکز رشد یا درخواست ورود از دوره پیش رشد به دوره رشد را دارید این فرم را تکمیل و ارسال نمایید. پرسشنامه تقاضای استقرار در مرکز رشد

  • در صورتی که:

در مرحله تولید نیمه صنعتی و یا انبوه محصول خود هستید و درخواست پذیرش و بهره مندی از حمایتهای مادی و معنوی پارک را به عنوان یک شرکت پارکی دارید و یا درخواست انتقال از دوره رشد به دوره پسا رشد را دارید، این فرم ها را تکمیل و ارسال نمایید.     فرم درخواست استقرار در پارک و فرم طرح بازار

 

  • در صورتی که:

 ایده اولیه ای دارید که هنوز نیازمند تحقیق است یا طرح‌ دانش‌آموزی است، برای استقرار در مرکز نوآوری پارک  فرم مرکز نوآوری را تکمیل نمایید.